Cookies

Nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w swojej przeglądarce.

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Karty kredytowe - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Oferta Oferta dla Ciebie Karty kredytowe

Oferujemy Państwu popularne na całym świecie karty kredytowe MasterCard oraz karty kredytowe VISA. Karta kredytowa jest inaczej mówiąc, kartą płatniczą funkcjonującą w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu. Karta kredytowa może być wydana osobie fizycznej posiadającej zdolność kredytową. Odnawialny charakter kredytu w praktyce oznacza, że spłata zadłużenia podnosi stan dostępnych środków, a w konsekwencji jest równoważna z możliwością ponownego zadłużenia się klienta bez dodatkowych formalności. Posiadacz/Użytkownik karty kredytowej ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, płacąc za zakupy oraz wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Raz w miesiącu posiadacz rachunku karty zobowiązany jest do terminowego uregulowania pewnej kwoty, zwanej minimalną kwotą do zapłaty (BNM). Spłata bieżącej należności minimalnej (BNM) musi być dokonana w terminie określonym na zestawieniu transakcji – 22 dni.

Naszymi kartami kredytowymi, można dokonywać w kraju i za granicą:

a) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty.
b) płatności bezgotówkowych:

c) wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych,BR> logo umieszczonym na awersie/rewersie karty.

Ubiegając się o kartę kredytową w naszym Banku nie musicie Państwo posiadać w Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowego, karta kredytowa ma własny, odrębny Rachunek karty (nie jest w żaden sposób powiązana z kontem osobistym). Jednocześnie możecie Państwo ubiegać się o wydanie maksymalnie trzech kart dodatkowych. Standardowe limity dzienne do karty wynoszą:

Limit kredytowy jest przyznawany indywidualnie każdemu Wnioskodawcy. Operacje mogą być dokonywane kartami do wysokości przyznanego limitu kredytu z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych. W przypadku kilku kart wydanych w ramach Umowy działają one w oparciu o ten sam limit kredytu:

Limit kredytu jest wykorzystywany wyłącznie za pomocą karty kredytowej – przyznawany jest na okres ważności karty, zwiększenie limitu w trakcie trwania Umowy może nastąpić w zależności od decyzji Banku przy wznowieniu karty, termin ostatecznej spłaty kredytu jest odpowiednio przedłużany, z uwzględnieniem okresu ważności karty wznowionej, ostateczna spłata kredytu w ciągu 30 dni od ostatniego dnia upływu terminu ważności karty.

Nasz Bank oferuje Państwu karty kredytowe z 52 dniowym terminem bez odsetkowym:

Odsunięcie w czasie (nawet do 52 dni) spłaty karty nic nie kosztuje, o ile uregulujecie Państwo całość zadłużenia, a zadłużenie powstało w wyniku transakcji bezgotówkowych. Transakcje rozliczane są w cyklach miesięcznych tzw. cyklach rozliczeniowych – możecie Państwo wybrać dzień, w którym kończy się cykl rozliczeniowy (data zestawienia transakcji): 1, 7, 14 lub 21 dzień miesiąca. Każdorazowa autoryzacja powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej kwoty na okres 7 dni – bez względu na to czy transakcja doszła do skutku. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji, Bank nie otrzyma informacji o obciążeniu rachunku, blokada zostaje zniesiona – wówczas obciążenie Rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego terminu. Obciążenie Rachunku karty dokonywane jest w złotych. Transakcje zrealizowane przy użyciu wszystkich kart wydanych do Rachunku karty rozliczane są w cyklach miesięcznych. Rozliczenie operacji za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote. Operacje w EUR, przeliczane są na złote w dniu przetworzenia operacji wg obowiązującego w Gospodarczym BW SA kursu sprzedaży dla EUR. Operacje w walucie innej niż EUR, przeliczane są na EUR przez i wg kursów MasterCard/VISA następnie z EUR na złote w dniu przetworzenia operacji wg obowiązującego w GBW SA kursu sprzedaży dewiz dla EUR. Zestawienie transakcji jest generowane w cyklach miesięcznych i zawiera: Rachunek spłat karty, termin płatności, minimalną kwotę do zapłaty, aktualną stopę oprocentowania kredytu, rozliczone transakcje, wpłaty dokonane na rachunek spłat karty, należne Bankowi opłaty i prowizje, odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu. Spłata zadłużenia karty musi nastąpić w dniu wskazanym w zestawieniu transakcji. Posiadacz karty decyduje, czy spłaci zadłużenie w całości, czy tylko jego część. Karta może być zastrzeżona przez: Bank, Posiadacza lub Użytkownika karty. Na wniosek Posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty funkcjonujące w ramach jednego limitu kredytowego. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane. Wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza karty.

Atuty naszych kart kredytowych:

W przypadku utraty karty jej Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę płatniczą, podając swoje dane personalne. Zastrzeżenia karty można dokonać przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu:

(0 22) 515 35 25 lub (022) 515-31-50

Zastrzeżenie (zgłoszenie utraty karty), złożone telefonicznie w First Data Polska S.A. (dawniej PolCard) należy w ciągu 7 dni roboczych potwierdzić na piśmie w placówce prowadzącej rachunek.